فایلهای تصویری آموزشی در سه بخش سیستمهای ترید-روانشناسی بازار و روانشناسی فردی-مدیریت سرمایه

تریدرهای امینو (امین-دهقان)  بر اساس سیستمهای شخصی قیمتی و زمانی      طراحی شده توسط ایشان 

ویدیوهای نتایج کاربران شرکت کننده در  دوره های آکادمی ویو شامل دوره های  عمومی و تخصصی

    سبد خرید